Novosti


Informacija o stjecanju vlastitih dionica

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo) obavještava sljedeće:

investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo je sljedeće kupnje dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE).

  • dana 20. prosinca 2021. godine kupljeno je 343 dionice oznake ERNT-R-A po prosječnoj cijeni od 1.770,00 kn po dionici, što predstavlja 0,026% temeljnog kapitala Društva.
  • dana 22. prosinca 2021. godine kupljeno je 2.993 dionice oznake ERNT-R-A po cijeni od 1.800,00 kn po dionici, što predstavlja 0,225% temeljnog kapitala Društva.

investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo je sljedeću kupnju dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE).

  • dana 21. prosinca 2021. godine kupljeno je 100 dionica oznake ERNT-R-A po cijeni od 1.770,00 kn po dionici, što predstavlja 0,0075% temeljnog kapitala Društva.

Nakon navedenih stjecanja, Ericsson Nikola Tesla d.d. posjeduje ukupno 4.272 vlastitih dionica, koje čine 0,32% temeljnog kapitala Društva.


   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice