Godišnji izvještaj 2018.


Opći izvještaj

Osnovni podaci o Ericsson Nikola Tesla Grupi / 8
Naš poslovni model / 10
Naša fokusirana strategija / 12
Godišnji izvještaj o stanju Grupe / 14
Poslovne odgovornosti i aktivnosti / 16
Proizvodi i usluge / 17
Prodaja po tržištima / 18
Znanstveno-istraživačke aktivnosti / 20
Važni događaji / 22
Članstva u asocijacijama; Inicijative / 24
Ključni financijski pokazatelji u 2018. godini / 25
Izjava direktora Financija / 28
Informacije za dioničare / 29
Nefinancijski izvještaj

O nefinancijskom izvještaju / 34
Izjava predsjednice / 36
Izjava direktorice Marketinga, komunikacija i društvene odgovornosti / 37
Doprinosimo ostvarenju globalnih ciljeva / 38
Naš pristup društveno odgovornom poslovanju / 40
5G tehnologija spremna je za korištenje / 42
Uključenost svih naših dionika / 44
Naše materijalne teme / 46

Poslovna odgovornost

Odgovorno poslovanje / 50
Korporativno upravljanje / 52
Respektiramo ljudska prava / 58
Pravo na privatnost / 59
Prodajna usklađenost garantira etičnost
u međunarodnom poslovanju / 60
Antikorupcija / 61
Odgovorna nabava / 62
Zaštita zdravlja i sigurnost na radu / 64
Ljudi su ključ našeg uspjeha / 67
Različitost i uključivost / 70
Naš pristup učenju / 71
Činjenice i podaci / 72

Odgovornost za okoliš

„Zelena“ ICT rješenja / 78
Povećanje energetske učinkovitosti / 79
Smanjenje ugljikovog otiska - dio poslovne strategije / 80
Potrošnja energenata i vode / 81
Usmjereni na kružnu ekonomiju / 82
Odgovornost dobavljača prema okolišu / 83

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost / 86
Mlade pripremamo za digitalno društvo / 87
Partnerstvo za društveno-ekonomski razvoj / 90
Pomoć zajednici / 91

Ciljevi, dostignuća i indikatori

Surađujte s nama / 94
Nagrade i priznanja / 95
Ciljevi i dostignuća / 96
Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja / 97
10 načela Global Compacta
GRI index / 99
Konsolidirani financijski izvještaji

Profil Matičnog društva i ovisnih društava (Grupa) / 107
Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora za pripremu i
odobravanje konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja / 109
Izvješće neovisnog revizora / 110
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti / 116
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju / 117
Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala / 119
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku / 120
Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje / 122
Financijski izvještaji Društva

Profil Društva / 179
Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora za pripremu i
odobravanje godišnjih financijskih izvještaja / 181
Izvješće neovisnog revizora / 182
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti / 188
Izvještaj o financijskom položaju / 189
Izvještaj o promjenama kapitala / 191
Izvještaj o novčanom toku / 192
Bilješke uz financijske izvještaje / 194
  Na vrh stranice