ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Odnosi s investitorima > Godišnja izvješća > 2000.
Godišnje izvješće t.gif (43 bytes)
Dobrodošli u budućnost
Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla
Odjeci 2000. -
izazovi 2001.
Ocjena poslovanja u 2000. godini
Najvažniji financijski pokazatelji poslovanja u 2000. godini
Mobilni Internet mijenja komunikaciju među ljudima
Financijska izvješća s izvješćem ovlaštenog revizora
Profil Društva
Izvješće ovlaštenog revizora
Račun dobitka i gubitka društva Ericsson Nikola Tesla
Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o  toku novca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o promjenama glavnice društva Ericsson Nikola Tesla
Računovodstvene politike
Bilješke uz financijska izvješća
Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla
t.gif (43 bytes)
31. prosinca 2000. godine
AKTIVA

Bilješke

2000. godine

1999. godine

tisuće kuna

tisuće kuna

tisuće kuna

tisuće kuna

B. Dugotrajna imovina
Nematerijalna imovina

13

6.005 4.036
Materijalna imovina

14

188.457 190.351
Ulaganja

15

2.311 17.442
Ulaganja u pridružena društva

16

5 5
Dugotrajna potraživanja

17

77.166 11.727


Ukupna dugotrajna imovina 273.944 223.561


C. Kratkotrajna imovina
Zalihe

18

59.995 72.770
Potraživanja od povezanih društava

26

61.133 35.288
Potraživanja od kupaca

19

234.300 459.034
Ostala potraživanja

20

37.978 11.124


Ukupna potraživanja 333.411 505.446
Financijska imovina

21

23.451 6.448
Novac u banci i blagajni

22

317.368 115.795


Ukupna kratkotrajna imovina 734.225 700.459


D. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda 6.521 6.671
Odgođeno porezno sredstvo

11

20.720 22.026


F. UKUPNA AKTIVA 1.035.410 952.717


t.gif (43 bytes) t.gif (43 bytes) t.gif (43 bytes)
 
PASIVA Bilješke

2000. godine

1999. godine

tisuće kuna tisuće kuna tisuće kuna tisuće kuna
A. Kapital i rezerve
Upisani kapital 400.299 400.299
Ukupne rezerve 36.958 32.249
Zadržani dobitak 287.347 211.680
Dobitak tekuće godine 61.070 94.173


385.375 338.102


Ukupni kapital i rezerve 28 785.674 738.401


B. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove - 30.390
C. Dugoročne obveze
Obveze po osnovi zajmova 25 4.413 4.699
D. Kratkoročne obveze
Obveze prema povezanim društvima 26 97.881 55.047
Kratkoročni dio dugoročnih zajmova 147 124
Obveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obveze 23 45.683 52.173


Ukupne kratkoročne obveze 143.711 107.344
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja 24 101.612 71.833


F. Ukupne obveze 249.736 214.316


UKUPNA PASIVA

1.035.410

952.717
 

Potpisano u ime Društva na dan 8. ožujka 2001. godine:

Å Enell

L. Jacobson

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ove bilance.

Tehnička podrška

©Copyright    

2001-06-28