ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Odnosi s investitorima > Godišnja izvješća > 2000.
Godišnje izvješće t.gif (43 bytes)
Dobrodošli u budućnost
Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla
Odjeci 2000. -
izazovi 2001.
Ocjena poslovanja u 2000. godini
Najvažniji financijski pokazatelji poslovanja u 2000. godini
Mobilni Internet mijenja komunikaciju među ljudima
Financijska izvješća s izvješćem ovlaštenog revizora
Profil Društva
Izvješće ovlaštenog revizora
Račun dobitka i gubitka društva Ericsson Nikola Tesla
Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o  toku novca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o promjenama glavnice društva Ericsson Nikola Tesla
Računovodstvene politike
Bilješke uz financijska izvješća
Račun dobitka i gubitka
društva Ericsson Nikola Tesla
t.gif (43 bytes)
Za godinu završenu 31. prosinca 2000. godine

2000. godine

1999. godine

Bilješke

tisuće kuna

tisuće kuna

Prihodi od prodaje

1,2

1.038.589 944.536
Subvencije 27 17
Ostali poslovni prihodi 59.277 28.216

Ukupni prihodi od osnovne djelatnosti 1.097.893 972.769

Troškovi osnovne djelatnosti
Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje (5.159) (11.303)
Troškovi sirovina i materijala 420.509 362.483
Ostali vanjski troškovi (usluge)

3

293.375 161.514
Troškovi osoblja
Plaće i nadnice

4

103.452 116.599
Mirovinsko, zdravstveno osiguranje i ostali doprinosi na bruto plaće

4

97.308 101.653
Amortizacija i vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine

5

48.951 47.979
Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine

6

21.484 56.119
Rezerviranja za troškove i rizike

7

21.401 13.593
Ostali troškovi poslovanja

8

98.821 91.102

Ukupni troškovi osnovne djelatnosti 1.100.142 939.739

(Gubitak) / dobitak iz osnovne djelatnosti (2.249) 33.030

Financijski prihodi

9

130.712 116.210
Financijski rashodi

10

(66.087) (41.723)

Neto dobitak iz financijskih aktivnosti 64.625 74.487

Dobitak prije oporezivanja 62.376 107.517
Porezi

11

(1.306) (13.344)

Dobitak financijske godine 61.070 94.173

Osnovna zarada po dionici (kuna)

12

46,48

71,67
Razrijeđena zarada po dionici (kuna)

12

46,48

71,67

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovog računa dobitka i gubitka.

Tehnička podrška

©Copyright    

2001-06-28