ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Odnosi s investitorima > Godišnja izvješća > 2000.
Godišnje izvješće t.gif (43 bytes)
Dobrodošli u budućnost
Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla
Odjeci 2000. -
izazovi 2001.
Ocjena poslovanja u 2000. godini
Najvažniji financijski pokazatelji poslovanja u 2000. godini
Mobilni Internet mijenja komunikaciju među ljudima
Financijska izvješća s izvješćem ovlaštenog revizora
Profil Društva
Izvješće ovlaštenog revizora
Račun dobitka i gubitka društva Ericsson Nikola Tesla
Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o  toku novca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o promjenama glavnice društva Ericsson Nikola Tesla
Računovodstvene politike
Bilješke uz financijska izvješća
Izvješće ovlaštenog revizora
t.gif (43 bytes)
Dioničarima društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb:

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvješća društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb (Društvo) na dan 31. prosinca 2000. godine, koja su izložena na stranicama 5 do 31. Financijska izvješća pripremljena su na osnovi računovodstvenih standarda što ih je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, sukladno hrvatskom Zakonu o računovodstvu, te primjenom računovodstvenih politika izloženih na stranicama 10 i 11.

Odgovornosti Uprave i revizora

Kao što je izloženo na stranici 3, za navedena financijska izvješća odgovorna je Uprava. Mi smo odgovorni za izražavanje neovisnog mišljenja o tim financijskim izvješćima na osnovi obavljene revizije.

Temelj za izražavanje mišljenja

Postupak revizije financijskih izvješća Društva proveden je sukladno Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju planiranje i provođenje revizije do razine potrebne nam za dobivanje dovoljno dokaza o tome da financijska izvješća ne sadrže materijalno značajna pogrešna iskazivanja. Revizija obuhvaća ispitivanje, na test osnovi, evidencija i računovodstvenih podataka koji potkrepljuju iznose i objave prikazane u financijskim izvješćima. Revizija, također, obuhvaća procjenjivanje korištenih računovodstvenih načela i značajnih procjena Uprave, kao i cjelokupne prezentacije financijskih izvješća. Vjerujemo da naša revizija pruža razumnu osnovu za izražavanje mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju financijska izvješća Društva prikazuju realno i objektivno financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2000. godine, kao i rezultate njegova poslovanja, tijek novca te promjene glavnice za godinu tada završenu, a pripremljena su sukladno hrvatskom Zakonu o računovodstvu (NN 90/92) i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Arthur Andersen d.o.o., Zagreb
Republika Hrvatska

Zagreb, 27. studenog 2000. godine
Zagreb, 8. ožujka 2001. godine

Tehnička podrška

©Copyright    

2001-06-28