ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Odnosi s investitorima > Godišnja izvješća > 2000.
Godišnje izvješće t.gif (43 bytes)
Dobrodošli u budućnost
Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla
Odjeci 2000. -
izazovi 2001.
Ocjena poslovanja u 2000. godini
Najvažniji financijski pokazatelji poslovanja u 2000. godini
Mobilni Internet mijenja komunikaciju među ljudima
Financijska izvješća s izvješćem ovlaštenog revizora
Profil Društva
Izvješće ovlaštenog revizora
Račun dobitka i gubitka društva Ericsson Nikola Tesla
Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o  toku novca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o promjenama glavnice društva Ericsson Nikola Tesla
Računovodstvene politike
Bilješke uz financijska izvješća
Izvješće o toku novca
društva Ericsson Nikola Tesla
t.gif (43 bytes)
Za godinu završenu 31. prosinca 2000. godine

Bilješke

2000.

1999.

godine

godine

u tisućama kuna
Tok novca iz poslovnih aktivnosti

31

165.359 157.298
Tok novca iz investicijskih aktivnosti
Priljev od kamata 16.640 9.757
Priljev od dividendi 939 933
Nabava dugotrajne materijalne imovine (52.277) (33.340)
Nabava dugotrajne nematerijalne imovine (3.562) (5.101)
Priljevi od prodaje dugotrajne materijalne imovine 43.106 -
Ulaganje u pridružena društva (1.942) (5)
Priljevi od prodaje ulaganja 63.314 -
Neto (povečanje)/smanjenje kredita i depozita danih trećim stranama (17.003) 18.531
Ostalo 1.059 (1.007)


Novac dobiven iz / (utrošen u) investicijskih aktivnosti 50.274 (10.232)


Tok novca iz financijskih aktivnosti
Otplata dugoročnih obveza po kreditima (263) (193)
Smanjenje kapitala - (101.067)
Plaćene dividende (13.797) (10.184)


Novac utrošen iz financijskih djelatnosti (14.060) (111.444)


Neto povećanje novca

31

201.573 35.622


Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovog izvješća o toku novca.

Tehnička podrška

©Copyright    

2001-06-28