Projekt energetske obnove


Potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koje su, u lipnju 2018. godine, s predsjednicom Ericssona Nikole Tesle, mr. sc. Gordanom Kovačević, potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš službeno je potvrđena odluka o financiranju kompanijskog projektnog prijedloga po pozivu “Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020.
Za vrlo složen, ukupno preko 73 milijuna kuna vrijedan projekt, Ericssonu Nikoli Tesli je tom prigodom dodijeljeno maksimalnih 20 milijuna kuna koji će u konačnici omogućiti godišnje uštede od preko 4,6 milijuna kWh uz istodobno smanjenje emisije CO2 za gotovo 1400 tona.


Odluka o poništenju nabave

Poništava se postupak nabave pod evidencijskim brojem ETK-2018:000168 Uhr, a nakon ove objave u najkraćem mogućem roku bit će pokrenut novi postupak nabave za sve grupe predmeta vezane uz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d., uključujući građevinske, obrtničke, strojarske i elektro radove na proizvodnom pogonu i pratećim zgradama na lokaciji kompanije u Zagrebu, Krapinska 45. Sve obavijesti o novom postupku nabave, u kojem mogu sudjelovati svi zainteresirani ponuditelji, bit će objavljene na web portalima Ericssona Nikole Tesle i strukturnifondovi.hr.


Obavijest o nabavi

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.

Broj ugovora: KK.04.1.1.01.0053

Kontakt: Vlatka Lebinac, telefon +38513653186, email: vlatka.lebinac@ericsson.com

Vrsta nabave: Radovi

Datum objave: 07. 09. 2018.

Rok za dostavu ponuda je promijenjen na 26. studenoga do 10:00 sati.

Predmet ove nabave su radovi na povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.. Radovi uključuju građevinske, obrtničke, strojarske i elektro radove na proizvodnom pogonu i pratećim zgradama na lokaciji Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Krapinska 45. Predmetni radovi moraju se izvesti sukladno glavnom projektu „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.“. Radovi uključuju sve potrebne radove i proizvode sukladno tehničkim specifikacijama i troškovnicima za svaku grupu.

Obavijest o nabavi, Poziv na dostavu ponuda s dokumentacijom za nadmetanje uz pripadajuće priloge te odgovore na  postavljena pitanja možete preuzeti ovdje, kao i na odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.


Odluka o poništenju postupka nabave za grupe 1 i 6

Budući da za grupe 1 i 6 nije pristigla niti jedna ponuda poništava se postupak nabave za grupu 1: Obnova vanjske ovojnice zgrade B01 i grupu 6: Obnova vanjske ovojnice zgrade B10 za koje će biti pokrenut novi postupak nabave, najkasnije u roku od 60 dana.

Cjelovitu obavijest možete preuzeti ovdje kao i na  odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.

Završna obavijest

Naručitelj ažurira popis gospodarskih subjekata s kojima postoji sukob interesa iz točke 1.2. Dokumentacije o nabavi te obavještava ponuditelje da je, sukladno točki 8.1. Dokumentacije za nadmetanje, rok za postavljanje pitanja ponuditelja istekao.

Cjelovita obavijest o ažuriranju popisa gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa te o isteku roka za postavljanje pitanja ponuditelja nalazi se u dokumentu Završna obavijest kojeg možete preuzeti ovdje, kao i na  odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.


Obavijesti o dopunama i izmjenama dokumentacije za nadmetanje te roka za dostavu ponuda

Sukladno točki 8.1. Dokumentacije za nadmetanje, društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. objavljuje V. OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti: Obavijest o nabavi, Dokumentacija za nadmetanje i Prilog 27. Određuje se novi rok za dostavu ponuda: 26.11.2018. do 10:00 sati.
Radi lakšeg snalaženja, sve promjene su detaljno objašnjene u dokumentu Obavijest o V. Izmjeni DON-a.
 
Izmijenjeni dokumenti (V.Izmjena_DoN_ENT_Projekt energetske ucinkovitost te V.Izmjena:Prilog_27.Izjava o duljini trajanja jamstva) objavljuju se istodobno s ovom Obavijesti o izmjenama.
 
Traže se ponuditelji da za pripremu svojih ponuda koriste izmijenjene dokumente koje mogu preuzeti ovdje, kao i na  odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.
Sve ostale stavke u Dokumentaciji za nadmetanje i prilozima ostaju nepromijenjene. 

Sukladno točki 8.1. Dokumentacije za nadmetanje, društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. objavljuje IV. OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE.
Naručitelj je, prema pitanju ponuditelja, ispravio pogrešku kod navedene temperature u izmjenjivačima u pojedinim stavkama troškovnika grupe 4. Radi lakšeg snalaženja, sve promjene su taksativno navedene u dokumentu Obavijest o IV. Izmjeni DON-a.
 
Izmijenjeni prilozi (Prilog_05.Tehnička specifikacija – Grupa 4_V.Izmjena te Prilog_13.Troškovnik_Grupa 4_V.Izmjena) objavljuju se istodobno s ovom Obavijesti o izmjenama.
 
Traže se ponuditelji da za pripremu svojih ponuda koriste izmijenjene dokumente koje mogu preuzeti ovdje, kao i na  odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.
Sve ostale stavke u Dokumentaciji za nadmetanje i prilozima ostaju nepromijenjene. 

Sukladno točki 8.1. Dokumentacije za nadmetanje, društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. objavljuje III. OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE.
Mijenja se rok za dostavu ponuda te Naručitelj određuje novi rok za dostavu ponuda: 19. 11. 2018. godine do 10,00 sati.
Sukladno navedenom, mijenjaju se Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje na način da se mijenja rok za dostavu ponuda iz točke 6.8. Dokumentacije za nadmetanje.
Izmijenjena Obavijest o nabavi i izmijenjena Dokumentacija za nadmetanje objavljuju se istodobno s ovom III. Obavijesti o izmjenama.
 
Traže se ponuditelji da za pripremu svojih ponuda koriste izmijenjene dokumente koje mogu preuzeti ovdje, kao i na  odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.
Sve ostale stavke u Dokumentaciji za nadmetanje i prilozima ostaju nepromijenjene. 

Ericsson Nikola Tesla d.d. objavljuje: II. OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE. Mijenja se Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje na način da se mijenja točka 6.10. Dokumentacije za nadmetanje gdje se detaljnije opisuje postupak u slučaju potrebe donošenja nove odluke o odabiru. Mijenja se i rok za dostavu ponuda iz točke 6.8. Dokumentacije za nadmetanje. U Troškovnicima su korigirane određene ćelije koje sadrže formule izračuna vrijednosti u Grupama 2,3,4,7,8. U Tehničkim specifikacijama i Troškovnicima napravljene su izmjene po Grupama 1-6 predmeta nabave, a detalji su specificirani u ovom dokumentu.
 
Stoga Naručitelj razmjerno produljuje rok za dostavu ponuda te određuje novi rok za dostavu ponuda: 8. studenoga 2018. godine do 10,00 sati.

Izmijenjena Dokumentacija za nadmetanje te ostali izmijenjeni prilozi objavljuju se istodobno s ovom Obavijesti o II. izmjeni.

Izmijenjenu Obavijest o nabavi, izmijenjenu Dokumentaciju za nadmetanje te izmijenjene priloge, zajedno s obavijesti o izmjenama, možete preuzeti ovdje, kao i na  odgovarajućoj stranici strukturnifondovi.hr.

Ponuditelji za pripremu svojih ponuda trebaju koristiti ovdje navedene izmijenjene dokumente, dok sva ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena.


Ericsson Nikola Tesla d.d. objavljuje obavijest o I. izmjenama i dopunama sljedećih dokumenata za nadmetanje:

  1. Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje
  2. Obrazac ponudbenog lista (Prilog 1)
  3. Tehnička specifikacija – Grupa 1 (Prilog 2)
  4. Tehnička specifikacija – Grupa 6 (Prilog 7)
  5. Troškovnik – Grupa 1 (Prilog 10)
  6. Troškovnik – Grupa 6 (Prilog 15)
  7. Troškovnik - Grupa 8 (Prilog 17)
  8. Nacrt garancije za ozbiljnost ponude (Prilog 19)

Popis izmjena je naveden u dokumentu Obavijest o I izmjeni DON-a.


Prethodno savjetovanje

Kako bi što učinkovitije, maksimalno kvalitetno i transparentno izvela projekt Povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d. koji uključuje i postupak nabave velike vrijednosti za građevinske, obrtničke, strojarske i elektro usluge te radove na proizvodnom pogonu i pratećim zgradama u Krapinskoj 45 u Zagrebu, kompanija je provela prethodno savjetovanje sa zainteresiranim potencijalnim ponuditeljima.
Ovdje možete preuzeti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.
  Na vrh stranice