Upravljanje kompanijom


Upravljanje kompanijom


U cijeloj Ericsson Nikola Tesla Grupi primjenjuje se integrirani sustav upravljanja zasnovan na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 koji ima za cilj potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom proizvoda, usluga, rješenja i procesa te zahtjeva za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu.

Kao krovni dokument, na djelatnost članica ENT Grupe primjenjuje se Politika kvalitete, zaštite okoliša te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Procesi i aktivnosti unutar integriranog sustava upravljanja zajedno s procedurama i drugim dokumentima sustava koji definiraju jasno utvrđeni opseg i slijed aktivnosti, pripadajuće odgovornosti, ovlasti i metode verifikacije dokumentirani su Priručnikom integriranog sustava upravljanja ENT Grupe, dok korporativno upravljanje označava okvir za vođenje poslova i nadzor u Dioničkom društvu Ericsson Nikola Tesla te ima za cilj stvaranje dugoročne ekonomske vrijednosti za dioničare.

Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle kontinuirano podupiru poštivanje osnovnih načela korporativnog upravljanja kako bi osigurali zaštitu prava i jednak tretman dioničara, transparentnost poslovanja i odgovornost prema svim interesnim skupinama. Ericsson Nikola Tesla veliku pažnju pridaje pravodobnom i objektivnom informiranju zajednice o svojim aktivnostima i ostvarenim rezultatima poslovanja te njeguje imidž tvrtke s kodeksom etičkog ponašanja.

Načela korporativnog upravljanja Ericssona Nikole Tesle koja možete preuzeti na linku ispod, Društvo je usvojilo u travnju 2005. godine, a temelje se na zakonodavstvu Republike Hrvatske i preporukama objavljenim u OECD principima za korporativno upravljanje te jasno definiraju prava i obveze Uprave, Nadzornog odbora i dioničara.

Naš Kodeks poslovne etike određuje kako poslujemo na globalnoj razini i također je dostupan na dnu stranice.  Ukratko: snažno smo predani tomu da uvijek budemo usklađeni sa zakonima i svojim internim propisima; imamo nultu toleranciju na korupciju te s našim kupcima, partnerima, zaposlenicima, dobavljačima, dioničarima i drugim dionicima neprestano radimo na izgradnji i održavanju povjerenja i vjerodostojnosti. 

Prijava nepoštivanja usklađenosti

Zaposlenike potičemo da prijave bilo koje ponašanje za koje u dobroj vjeri smatraju da predstavlja kršenje Kodeksa poslovne etike svojem rukovoditelju ili na način uobičajen prema lokalno određenoj proceduri. Ako je rukovoditelj uključen u situaciju ili ne može ili nije na odgovarajući način riješio nepoštivanja, zaposlenicima se savjetuje da to prijave rukovoditelju na višem položaju.

Osobe koje nisu zaposlenici, kao što su dobavljači, kupci i drugi partneri povezani s Ericsson Nikola Tesla Grupom*, mogu prijaviti sumnje u kršenje zakona ili Kodeksa poslovne etike lokalnom izvršnom rukovoditelju ili na način uobičajen prema lokalno određenoj proceduri.

Ponekad nije prikladno ili relevantno podnijeti prijavu u skladu s prethodno navedenim, kao i onda kada nepoštivanje usklađenosti uključuje rukovodstvo grupe ili lokalno rukovodstvo i odnosi se na: korupciju, dvojbeno računovodstvo ili način provedbe revizije, ili pitanja koja mogu negativno utjecati na ključne interese Ericsson Nikola Tesla Grupe ili zdravlje i sigurnost pojedinca.

Stoga Ericsson Nikola Tesla Grupa omogućuje svojim zaposlenicima i vanjskim dionicima komunikacijski kanal - Liniju Ericsson Nikola Tesla Grupe za prijavu neusklađenosti, namijenjenu upravo prijavi takvih ozbiljnih narušavanja usklađenosti.

Ovom linijom za prijavu neusklađenosti upravlja treća strana** i dostupna je 24 sata u danu, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini,  prijava je omogućena na hrvatskom, bosanskom, srpskom, crnogorskom, engleskom i ruskom jeziku. Prijavu je moguće podnijeti putem sustava za prijavu koji je jednostavan za korištenje. Nakon što se prijava podnese, treća će je strana predati Ericsson Nikola Tesla Grupi, koja neće imati pristup IP adresi pošiljatelja.

Sa svim će se prijavama postupati kao anonimnima i povjerljivima. Sva će se narušavanja ozbiljno uzeti u obzir i za svaku će se prijavu poduzeti odgovarajuće mjere. Ericsson Nikola Tesla Grupa neće prihvatiti nikakvu diskriminaciju pojedinaca ili protumjere protiv onih koji u dobroj vjeri prijave nepoštivanja usklađenosti. Prijava nepoštivanja usklađenosti rukovoditelju ili putem Linije za prijavu neusklađenosti nije obavezna i nikakvi se stegovni postupci neće temeljiti na njezinu nekorištenju.

U dokumentu „Često postavljana pitanja“, dostupnom na linku ispod, pronaći ćete mnoge odgovore koji se odnose na našu Liniju za prijavu neusklađenosti te kako je koristiti.

Kako biste podnijeli prijavu putem interneta, kliknite ovdje: Linija za prijavu neusklađenosti: Prijava nepoštivanja usklađenosti.


* Ericsson Nikola Tesla Grupa uključuje Ericsson Nikolu Teslu d.d. vodeće društvo i sva povezana društva Ericssona Nikole Tesle d.d.
** Ericsson Nikola Tesla d.d. voditelj je obrade osobnih podataka koji se obrađuju na ovdje povezanoj Liniji za prijavu neusklađenosti. Operater treće strane i obrađivač podataka je Dun & Bradstreet d.o.o., Falerovo šetalište 22, 10000 Zagreb.


Prijava nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Sukladno primjenjivim propisima, u ENT Grupi (za društva Ericsson Nikola Tesla d.d., Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. i Libratel) omogućeno je i unutarnje prijavljivanje nepravilnosti - radnji ili propusta koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa. Područje primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti iz članka 4. odnosi se na sljedeće nepravilnosti:

 1. koje su obuhvaćene područjem primjene akata Europske unije navedenih u dijelu I. Priloga Zakona koji se odnose na sljedeća područja:
  • javnu nabavu
  • financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
  • sigurnost i sukladnost proizvoda
  • sigurnost prometa
  • zaštitu okoliša
  • zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost
  • sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja
  • javno zdravlje
  • zaštitu potrošača
  • zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava.
 2. koje utječu na financijske interese Europske unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i dodatno utvrđeno u relevantnim mjerama Europske unije
 3. koje se odnose na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući povrede pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit; i
 4. koje se odnose na druge odredbe nacionalnog prava ako se takvim kršenjem ugrožava i javni interes.

Za više informacija o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti upućujemo na niže objavljene Pravilnike o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti za pojedino društvo u ENT Grupi.“  Na vrh stranice