Upravljanje kompanijom


Upravljanje kompanijom


U cijeloj Ericsson Nikola Tesla Grupi primjenjuje se integrirani sustav upravljanja zasnovan na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 koji ima za cilj potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom proizvoda, usluga, rješenja i procesa te zahtjeva za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu.

Kao krovni dokument, na djelatnost članica ENT Grupe primjenjuje se Politika kvalitete, zaštite okoliša te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Procesi i aktivnosti unutar integriranog sustava upravljanja zajedno s procedurama i drugim dokumentima sustava koji definiraju jasno utvrđeni opseg i slijed aktivnosti, pripadajuće odgovornosti, ovlasti i metode verifikacije dokumentirani su Priručnikom integriranog sustava upravljanja ENT Grupe, dok korporativno upravljanje označava okvir za vođenje poslova i nadzor u Dioničkom društvu Ericsson Nikola Tesla te ima za cilj stvaranje dugoročne ekonomske vrijednosti za dioničare.

Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle kontinuirano podupiru poštivanje osnovnih načela korporativnog upravljanja kako bi osigurali zaštitu prava i jednak tretman dioničara, transparentnost poslovanja i odgovornost prema svim interesnim skupinama. Ericsson Nikola Tesla veliku pažnju pridaje pravodobnom i objektivnom informiranju zajednice o svojim aktivnostima i ostvarenim rezultatima poslovanja te njeguje imidž tvrtke s kodeksom etičkog ponašanja.

Načela korporativnog upravljanja Ericssona Nikole Tesle koja možete preuzeti na linku ispod, Društvo je usvojilo u travnju 2005. godine, a temelje se na zakonodavstvu Republike Hrvatske i preporukama objavljenim u OECD principima za korporativno upravljanje te jasno definiraju prava i obveze Uprave, Nadzornog odbora i dioničara.

Naš Kodeks poslovne etike određuje kako poslujemo na globalnoj razini i također je dostupan na dnu stranice.  Ukratko: snažno smo predani tomu da uvijek budemo usklađeni sa zakonima i svojim internim propisima; imamo nultu toleranciju na korupciju te s našim kupcima, partnerima, zaposlenicima, dobavljačima, dioničarima i drugim dionicima neprestano radimo na izgradnji i održavanju povjerenja i vjerodostojnosti. 

Prijava nepoštivanja usklađenosti

Zaposlenike potičemo da prijave bilo koje ponašanje za koje u dobroj vjeri smatraju da predstavlja kršenje Kodeksa poslovne etike svojem rukovoditelju ili na način uobičajen prema lokalno određenoj proceduri. Ako je rukovoditelj uključen u situaciju ili ne može ili nije na odgovarajući način riješio nepoštivanja, zaposlenicima se savjetuje da to prijave rukovoditelju na višem položaju.

Osobe koje nisu zaposlenici, kao što su dobavljači, kupci i drugi partneri povezani s Ericsson Nikola Tesla Grupom*, mogu prijaviti sumnje u kršenje zakona ili Kodeksa poslovne etike lokalnom izvršnom rukovoditelju ili na način uobičajen prema lokalno određenoj proceduri.

Ponekad nije prikladno ili relevantno podnijeti prijavu u skladu s prethodno navedenim, kao i onda kada nepoštivanje usklađenosti uključuje rukovodstvo grupe ili lokalno rukovodstvo i odnosi se na: korupciju, dvojbeno računovodstvo ili način provedbe revizije, ili pitanja koja mogu negativno utjecati na ključne interese Ericsson Nikola Tesla Grupe ili zdravlje i sigurnost pojedinca.

Stoga Ericsson Nikola Tesla Grupa omogućuje svojim zaposlenicima i vanjskim dionicima komunikacijski kanal - Liniju Ericsson Nikola Tesla Grupe za prijavu neusklađenosti, namijenjenu upravo prijavi takvih ozbiljnih narušavanja usklađenosti.

Ova linija za prijavu neusklađenosti dostupna je 24 sata u danu, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini,  prijava je omogućena na hrvatskom, bosanskom, srpskom, crnogorskom i engleskom jeziku. Prijavu je moguće podnijeti putem sustava za prijavu koji je jednostavan za korištenje. Nakon što se prijava podnese, aplikacija anonimizira IP adrese pošiljatelja i potom dostavlja sve poruke Službeniku za usklađenost Ericsson Nikola Tesla Grupe.

Sa svim će se prijavama postupati kao anonimnima i povjerljivima. Sva će se narušavanja ozbiljno uzeti u obzir i za svaku će se prijavu poduzeti odgovarajuće mjere. Ericsson Nikola Tesla Grupa neće prihvatiti nikakvu diskriminaciju pojedinaca ili protumjere protiv onih koji u dobroj vjeri prijave nepoštivanja usklađenosti. Prijava nepoštivanja usklađenosti rukovoditelju ili putem Linije za prijavu neusklađenosti nije obavezna i nikakvi se stegovni postupci neće temeljiti na njezinu nekorištenju.

Kako biste podnijeli prijavu putem interneta, kliknite ovdje: Linija za prijavu neusklađenosti: Prijava nepoštivanja usklađenosti.


* Ericsson Nikola Tesla Grupa uključuje Ericsson Nikolu Teslu d.d. vodeće društvo i sva povezana društva Ericssona Nikole Tesle d.d.

** Ericsson Nikola Tesla d.d. voditelj je obrade osobnih podataka koji se obrađuju na ovdje povezanoj ENTG Liniji za prijavu neusklađenosti.


Prijava nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Sukladno primjenjivim propisima, u ENT Grupi (za društva Ericsson Nikola Tesla d.d., Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. i Libratel) omogućeno je i unutarnje prijavljivanje nepravilnosti - radnji ili propusta koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa. Područje primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti iz članka 4. odnosi se na sljedeće nepravilnosti:

 1. koje su obuhvaćene područjem primjene akata Europske unije navedenih u dijelu I. Priloga Zakona koji se odnose na sljedeća područja:
  • javnu nabavu
  • financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
  • sigurnost i sukladnost proizvoda
  • sigurnost prometa
  • zaštitu okoliša
  • zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost
  • sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja
  • javno zdravlje
  • zaštitu potrošača
  • zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava.
 2. koje utječu na financijske interese Europske unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i dodatno utvrđeno u relevantnim mjerama Europske unije
 3. koje se odnose na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući povrede pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit; i
 4. koje se odnose na druge odredbe nacionalnog prava ako se takvim kršenjem ugrožava i javni interes.

Za više informacija o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti upućujemo na niže objavljene Pravilnike o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti za pojedino društvo u ENT Grupi.“  Na vrh stranice