Novosti


Informacija o stjecanju vlastitih dionica

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu,
Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo) obavještava sljedeće: investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo je sljedeće kupnje dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE). 
- dana 27. rujna 2022. godine kupljeno je 425 dionica oznake ERNT-R-A po prosječnoj cijeni od 1.567,9 kn po dionici, što predstavlja 0,03% temeljnog kapitala Društva. 
- dana 29. rujna 2022. godine kupljene su 32 dionica oznake ERNT-R-A po cijeni od 1.565,0 kn po dionici, što predstavlja 0,002% temeljnog kapitala Društva. 
Nakon navedenih stjecanja, Ericsson Nikola Tesla d.d. posjeduje ukupno 6.100 vlastitih dionica, koje čine 0,46% temeljnog kapitala Društva. 
Društvo stječe vlastite dionice u svrhu dodjele dionica zaposlenicima temeljem Programa nagrađivanja i Programa vjernosti. 

Ericssona Nikola Tesla d.d.

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice