Godišnji izvještaj 2014. - Ericsson Nikola Tesla Grupa

Opći izvještajGodišnji izvještaj o stanju Grupe
Poslovne odgovornosti i aktivnosti
Proizvodi i usluge
Prodaja i marketing
Znanstveno-istraživačke aktivnosti
Sve povezano => Internet of Things (IoT)
Događaji u 2014. godini
Rezultati poslovanja
Ključni financijski pokazatelji u 2014. godini
Informacije za dioničareDruštveni izvještajEricsson Nikola Tesla - društveno odgovoran poduzetnik
Ključne interesne skupine
Područja društveno odgovornog poslovanja
Ekonomska održivost
Uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju
Radna okolina
Tržišni odnosi
Primjena načela korporacijskog upravljanja
Zaštita okoliša
Odnosi sa zajednicom
Nagrade i priznanjaKonsolidirani financijski izvještajiProfil matičnog društva i ovisnih društava (Grupa)
Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora za pripremu i odobravanje konsolidiranih
godišnjih financijskih izvještaja
Izvješće neovisnog revizora
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
Konsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
  Na vrh stranice