ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Odnosi s investitorima > Godišnja izvješća > 2000.
Godišnje izvješće t.gif (43 bytes)
Dobrodošli u budućnost
Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla
Odjeci 2000. -
izazovi 2001.
Ocjena poslovanja u 2000. godini
Najvažniji financijski pokazatelji poslovanja u 2000. godini
Mobilni Internet mijenja komunikaciju među ljudima
Financijska izvješća s izvješćem ovlaštenog revizora
Profil Društva
Izvješće ovlaštenog revizora
Račun dobitka i gubitka društva Ericsson Nikola Tesla
Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o  toku novca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o promjenama glavnice društva Ericsson Nikola Tesla
Računovodstvene politike
Bilješke uz financijska izvješća
Bilješke uz financijska izvješća
t.gif (43 bytes)
31. prosinac 2000. godine
Sadržaj: [Bilješke uz financijska izvješća] (90 KB)
1. Prihodi od prodaje
2. Informacije po segmentima
3. Ostali materijalni troškovi (usluge)
4. Troškovi osoblja
5. Amortizacija i otpis dugotrajne imovine
6. Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine
7. Rezerviranje za rizike i troškove
8. Ostali troškovi poslovanja
9. Financijski prihodi
10. Financijski troškovi
11. Porezi
12. Zarada po dionici
13. Dugotrajna nematerijalna imovina
14. Dugotrajna materijalna imovina
15. Financijska imovina
16. Ulaganje u pridružena društva
17. Dugoročna potraživanja
18. Zalihe
19. Potraživanja od kupaca
20. Ostala potraživanja
21. Kratkotrajna financijska imovina
22. Novac i novčani ekvivalenti
23. Obveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obveze
24. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
25. Obveze po osnovi zajmova
26. Potraživanja i obveze prema povezanim društvima
27. Financijski instrumenti
28. Kapital i rezerve
29. Događaji nakon datuma bilance
30. Potencijalne obveze
31. Izvješće o novčanom toku

Tehnička podrška

©Copyright    

2001-06-28