ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Odnosi s investitorima > Godišnja izvješća > 2000.
Godišnje izvješće t.gif (43 bytes)
Dobrodošli u budućnost
Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla
Odjeci 2000. -
izazovi 2001.
Ocjena poslovanja u 2000. godini
Najvažniji financijski pokazatelji poslovanja u 2000. godini
Mobilni Internet mijenja komunikaciju među ljudima
Financijska izvješća s izvješćem ovlaštenog revizora
Profil Društva
Izvješće ovlaštenog revizora
Račun dobitka i gubitka društva Ericsson Nikola Tesla
Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o  toku novca društva Ericsson Nikola Tesla
Izvješće o promjenama glavnice društva Ericsson Nikola Tesla
Računovodstvene politike
Bilješke uz financijska izvješća
Izvješće o promjenama glavnice društva Ericsson Nikola Tesla
t.gif (43 bytes)
Za godinu završenu 31. prosinca 2000. godine

Bilješke

Upisani kapital

Smanjenje upisanog kapitala

Rezerve iz pretvorbe

Zakonska rezerva

Zadržani dobitak

Rezerve za vlastite dionice

Vlastite dionice

Ukupno

u tisućama kuna
Stanje, 31. prosinca 1998. godine 501.366 - 16.848

13.783

223.482 5.890 - 761.369

Izdvajanje neto dobitka u zakonsku rezervu - - -

1.618

(1.618) - - -
Reklasifikacija vlastitih dionica

28

- - -

-

- - (5.890) (5.890)
Smanjenje upisanog kapitala

28

- (101.067) -

-

- - - (101.067)
Raspodjeljena dividenda - - -

-

(10.184) - - (10.184)
Neto dobitak - - -

-

94.173 - - 94.173

Stanje, 31. prosinca 1999. godine 501.366 (101.067) 16.848

15.401

305.853 5.890 (5.890) 738.401

Izdvajanje neto dobitka u zakonsku rezervu - -

-

4.709

(4.709) - - -
Raspodjeljena dividenda - -

-

-

(13.797) - - (13.797)
Neto dobitak - -

-

-

61.070 - - 61.070
Stanje, 31. prosinca 2000. godine 501.366 (101.067)

16.848

20.110

348.417 5.890 (5.890) 785.674

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovog izvješća o promjenama vlasničke glavnice.

Tehnička podrška

©Copyright    

2001-06-28